Aktualności


Strona 1 z 40   >   >>

23.07.2014

7 lipca 2014 r. odbył się dyżur eksperta z Urzędu Skarbowego w Prudniku dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej, podczas którego można było zasięgnąć telefonicznie informacji na temat zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. w zasadach odliczania podatku VAT od wydatków związanych z samochodami.

18.07.2014

Podczas telefonicznego dyżuru eksperta z Urzędu Skarbowego w Głubczycach dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej na temat zasad opodatkowania spadków i darowizn zadane zostały następujące pytania:

18.07.2014

Podczas dyżuru eksperta z Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu dla czytelników Nowej Trybuny Opolskiej zadawano pytania na temat uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz instytucji ograniczenia poboru zaliczek na podatek.

07.07.2014

W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Ministerstwo Finansów informuje, że nie utworzyło żadnego Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Płatników.

Ministerstwo Finansów nie pobiera także żadnej opłaty za rejestrację podmiotów w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP).

Wszystkie informacje o podmiotach, z wyjątkiem numerów NIP i REGON, są objęte tajemnicą skarbową, a obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na udostępnianie ich innym podmiotom i osobom, niż wskazane w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta przewiduje konkretne sytuacje, w których informacje posiadane przez administrację podatkową mogą być udostępnione wskazanym instytucjom, a sprawdzanie informacji o terminowości płacenia podatków przez inne osoby i przedsiębiorców, do takich sytuacji nie należy.

Ministerstwo Finansów zamierza powiadomić organy ścigania o tej próbie oszustwa.

30.06.2014

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
Ponadto opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, j.t.) organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawach opłaty skarbowej, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawiera załącznik do ustawy.


Strona 1 z 40   >   >>