1. Zapłaciłam za nowe okna przelewem zrobionym za pomocą internetu. Czy urząd skarbowy honoruje takie dowody wpłat?(Oprócz tego mam fakturę).

Wysokość wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu (budynku) mieszkalnego ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem posiadanie przez podatnika faktury dokumentującej poniesienie określonego wydatku jest podstawą do skorzystania z przedmiotowej ulgi i nie ma przy tym znaczenia forma płatności (w tym wypadku przelew internetowy).

2. Czy można odliczyć karnisz do zasłon? Przytwierdza się go przecież na stałe.

Szczegółowy wykaz dotyczący wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. (Dz. U. nr 156, poz. 788). W przypadku remontu i modernizacji mieszkania w ramach ulgi można odliczyć wydatki, które dotyczą remontu, modernizacji lub wykonania nowych elementów w lokalu mieszkalnym, a wśród nich m.in. ścianek działowych, sufitów, tynków i okładzin wewnętrznych, podłóg posadzek, okien, świetlików, drzwi, tapet, pawlaczy. Ustawodawca nie zaliczył do wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego zakupu karnisza do zawieszania firan, gdyż jest to element wyposażenia mieszkania. Tym samym wydatku tego nie można odliczyć w ramach przedmiotowej ulgi.

3. Ekspedientka w sklepie powiedziała mi, że można odliczyć od podatku lampę przytwierdzoną do sufitu. Mam wątpliwości. A jak jest z kontaktami (gniazdkami) elektrycznymi?

Szczegółowy wykaz dotyczący objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. (Dz. U. 1996 r. nr 156, poz. 788). nie zawiera wydatków poniesionych na wyposażenie lokalu mieszkalnego m.in. w elementy oświetleniowe (lampy, halogeny, żarówki,). Natomiast wydatki (19%) na kontakty (gniazdka) - jako część instalacji elektrycznej - podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowej.

4. Co miesiąc robię przez konto internetowe przelewy na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Wiem, że wydatki na taki fundusz podlegają odpisowi. Czy wydruk z bankowego konta internetowego wystarczy za potwierdzenie wpłaty?

Zgodnie z ustawą (art.27a ust 6 pkt 1) wydatki na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej powinny być udokumentowane dowodem wpłaty. Za dowód wpłaty można uznać przelew bankowy, przekaz pocztowy, potwierdzenie wpłaty w kasie spółdzielni lub wspólnoty, natomiast dowodem takim nie jest wydruk z bankowego konta internetowego. Ponadto w związku z tym, iż na ogół z dowodu wpłaty nie wynika jednoznacznie wysokość kwoty przeznaczonej na fundusz remontowy (zazwyczaj dokonuje się wpłaty całej sumy należnej w tym z tytułu czynszu za dany lokal), podatnik winien również posiadać dokument, w którym została wyszczególniona pozycja wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy.

5. Jak to jest z inwestycjami w instalacje gazowe? Rozlicza się je inaczej, niż inne wydatki? Są inne limity wydatków – jakie?

Limity odliczeń wydatków remontowych na lata 2003-2005 zostały określone w art. 27a ust.3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą:
1) 4.725,00 zł z tytułu wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego;
2) 5.670,00 zł z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej;
3) przy zbiegu uprawnień z pkt 1 i 2 łączna kwota nie może przekroczyć 5.670,00zł.

Jeżeli podatnik w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego ponosi także wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych ww. limity ulegają podwyższeniu o kwotę 945zł (art.27a ust. 4).

6. Poniosłam w zeszłym roku (2004) wydatki na remont i modernizację. Inwestycje te nie miały pokrycia w podatku (zbyt mały aby coś odliczyć). W tym roku sytuacja się powtórzy. Czy w przyszłym roku będę mogła to wszystko sobie odliczyć?

Tak. Kwota ulgi remontowej przekraczająca kwotę podatku podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata następne, aż do całkowitego jej odliczenia (art. 27a ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2003r.)

7. Mam dom (współwłasność z synem), w 2005 r. chciałbym cały dom na swój koszt wyremontować. Na kogo powinny być wystawione faktury? Czy będę miał ulgę podwójną? Syna na remont nie stać.

Podatnikowi, który poniósł wydatki na remont domu i na którego wystawione są faktury przysługuje prawo do skorzystania z ulgi remontowej w granicach limitu wynoszącego 5670,00 złotych. Fakt współwłasności budynku mieszkalnego nie wpływa na wysokość limitu wydatków podlegających odliczeniu. Z uwagi na fakt, iż jednemu podatnikowi przysługuje tylko jeden limit, nie można skorzystać z „podwójnej ulgi”. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej.
Art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku).

8. Czy przysługiwałaby mi ulga remontowa jeśli wykonałbym remont mieszkania w tym roku? Z ulgi remontowej jeszcze nie korzystałem. Nie wiem na ile to prawda ale słyszałem, że jeśli zacznę remont w 2005 roku (i również w tym go skończę) to ulga już nie przysługuje.

Wydatki remontowe poniesione przez podatnika w 2005 roku podlegają odliczeniu od podatku w granicach przysługującego limitu bez względu na to czy remont zostanie skończony czy też nie. Przy czym nie ma znaczenia fakt, czy podatnik odliczył już (czy też nie) jakiekolwiek wydatki remontowe w latach 2003, 2004.
Jednak, aby uzyskać prawo do skorzystania po raz pierwszy z tej ulgi w 2005 roku, suma wydatków na ten cel musi wynieść co najmniej 567,00 złotych.

9. Czy kredyt pobrany na remont mieszkania można policzyć jako dochód? Proszę wyjaśnić odliczenia dotyczące oświetlenia – czy wypusty sufitowe podlegają odliczeniu? Co ze światłem punktowym, wbudowanym na stałe?

Wypłata środków pieniężnych na podstawie umowy kredytu nie jest przychodem w rozumieniu przepisów podatkowych, gdyż ma charakter zwrotny – kredytobiorca jest obowiązany do spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami, w terminie ustalonym w umowie.

Szczegółowy wykaz prac zaliczanych do wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. (Dz. U. nr 156, poz. 788). Elementy oświetlenia (lampy, kinkiety, itp.) stanowią wyposażenie mieszkania i nie zostały objęte ww. wykazem. Odliczeniu podlegają natomiast wydatki związane z wymianą lub modernizacją instalacji elektrycznej. W tym wymiana lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionego wyposażenia i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych.
Zatem wydatki na wbudowane na stałe w ściany lub sufit światło punktowe będzie objęte ulgą.

10. Kończy się okres 3-letniej ulgi, do tej pory podatniczka korzystała z odpisu wspólnie z mężem, faktury były wystawiane na niego; teraz mąż przeszedł na podatek liniowy, czy będzie zachowana 3-letnia ciągłość, jeśli faktury będą teraz wystawiane tylko na podatniczkę?

Tak, bowiem w przypadku małżonków, którzy podlegają odrębnemu opodatkowaniu odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych – bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź w całości od podatku jednego z małżonków (art. 27a ust.10 pkt1). W związku z wyborem przez jednego z małżonków liniowej formy opodatkowania, prawo do odliczenia poniesionych wydatków remontowych przysługuje tylko drugiemu z nich.
Zatem podatniczka w dalszym ciągu może dokonywać odliczeń poniesionych wydatków na podstawie wystawionych na nią faktur VAT.

11. Czy przysługuje odliczenie remontowe za wymianę dachu na garażu, który jest wykupiony na własność?

Zgodnie z art. 27a ust.1 pkt1 odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlegają wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, tj. remont i modernizację, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Garaż nie jest budynkiem ani lokalem mieszkalnym, zatem wydatki poniesione na wymianę dachu w tym przypadku nie podlegają odliczeniu od podatku.

12. Czy kostkę brukową i ogrodzenie wokół domu można rozliczyć w uldze 19%?

Szczegółowy wykaz dotyczący objętych ulgą wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r. (Dz. U. nr 156, poz. 788). Prace polegające na montażu kostki brukowej oraz wykonaniu ogrodzenia wokół domu nie są objęte ww. wykazem, zatem poniesione na ich przeprowadzenie wydatki nie podlegają odliczeniu.

13. Od 2003r. odliczam faktury za remont z podatku, w tym roku wymieniłam piec centralnego ogrzewania i przekroczyłam limit. Co z resztą? Przepada?

Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19% poniesionych przez podatnika wydatków w granicach obowiązujących limitów, które dla okresu 2003-2005 r. wynoszą:
1. 4.725,00zł z tytułu wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego;
2. 5.670,00zł z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej;
3. przy zbiegu uprawnień z pkt 1 i 2 łączna kwota odliczenia nie może przekroczyć 5.670,00zł.
Jeżeli zatem limit odliczeń przysługujący w trzyletnim okresie został już całkowicie wykorzystany to brak jest podstaw do odliczenia pozostałych wydatków.

14. Wspólnie się opodatkowujemy. Skorzystaliśmy w 2005 roku z ulgi remontowej, wysokość rachunków przewyższyła wartość ulgi (limitu). Czy istnieje możliwość odliczenia tej różnicy wydatków w przyszłym roku podatkowym?

Określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych limit nie dotyczy sumy wydatków remontowych dokonanych przez podatnika w latach 2003-2005, lecz kwoty podlegającej odliczeniu z tego tytułu. Odliczeniu od podatku w danym roku podatkowym podlega 19% poniesionych przez podatnika wydatków, jednak nie więcej niż wartość wyznaczonego w ustawie limitu. Przekroczenie limitu nie daje podstaw do skorzystania z odliczenia pozostałych wydatków w przyszłym roku.

15. Czy można odpisać montaż karniszy, rolet i drzwi wewnętrznych? W przypadku drzwi, czy jest różnica w uldze między mieszkaniem a domem? Czy tak samo się to rozlicza?

Zakup karnisza do firan nie został zaliczony do wydatków na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego wyszczególnionych w załącznikach do w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, których poniesienie uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej. Tym samym wydatek ten nie podlega odliczeniu. W przypadku rolet – jeżeli są to rolety przymocowane do okna w sposób trwały, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, należy uznać, iż jest to wydatek poniesiony na modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego i w związku z tym podlega odliczeniu w ramach ulgi remontowej. Wymiana drzwi wewnętrznych – zarówno w domu jak i w mieszkaniu – stanowi wydatek objęty wykazem, o którym mowa powyżej, zatem wydatki poniesione na ich zakup również objęte są ulgą remontową, z tym, że przy remoncie budynku łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć 5.670 zł


16. Firma, która montowała drzwi wewnętrzne wystawiła rachunek za drzwi i montaż z 7% Vat, czy można wszystko odpisać tak jak w przypadku Vat 22%?

Tak, wysokość stawki podatku Vat nie stanowi przeszkody do skorzystania z ww. odliczenia.

17. Jaki limit odliczeń będzie w przypadku remontu instalacji gazowej, remontu mieszkania i spółdzielczego funduszu remontowego?

Limity odliczeń wydatków remontowych na lata 2003-2005 wynoszą:
1. 4.725,00zł z tytułu wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego;
2. 5.670,00zł z tytułu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej;
3. przy zbiegu uprawnień z pkt 1 i 2 łączna kwota nie może przekroczyć 5.670,00zł.

Jeżeli podatnik w ramach remontu i modernizacji budynku (lokalu) mieszkalnego ponosi także wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych ww. limity ulegają podwyższeniu o kwotę 945zł.

18. W 2005 roku przeprowadziłam duży remont, czy w 2006 r. będę jeszcze mogła rozliczyć rachunki?

Odpowiedź taka jak w punktach 13 i 14.

Jeżeli poniesione wydatki na remont spowodowały przekroczenie obowiązującego limitu odliczeń, to nie będzie można rozliczyć pozostałych rachunków w przyszłym roku.

19. Czy można odliczyć od podatku zakup kuchenki elektrycznej do zabudowy?

Tak, można. Szczegółowy wykaz wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi remontowej zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. 1996 nr 156 poz. 788). Zalicza się do nich, zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 1 (dla budynku mieszkalnego) i zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 (dla lokalu mieszkalnego) ww. rozporządzenia, remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji, obejmujące rozprowadzenie instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych.

20. Czy kuchenkę gazowo-elektryczną można odliczyć?

Tak, można. Zgodnie ze szczegółowym wykazem wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi remontowej zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. 1996 r. nr 156 poz. 788), do wydatków tych zalicza się m.in. wymianę lub wykonanie nowych instalacji, obejmujące rozprowadzenie instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych, jak również remont i wymianę urządzeń gazowych.


21. Wiem, że można odliczyć baterie łazienkowe, a co z akcesoriami przymocowanymi trwale np. uchwyt na papier czy wieszak?

Zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 1 (dla budynku mieszkalnego) i zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 (dla lokalu mieszkalnego) ww. rozporządzenia, wydatki na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych, można odliczyć od podatku dochodowego. Uchwyt na papier czy wieszak na ręcznik nie stanowi wydatku dotyczącego instalacji sanitarnej.

22. Czy można odliczyć piec węglowy do CO? Koszt ponad 7 tys.

Tak, można. Wydatki poniesione przez podatnika na zakup i montaż trwale umiejscowionego pieca służącego do ogrzewania lokalu mieszkalnego podlegają odliczeniu od podatku w wysokości 19% faktycznie poniesionych wydatków w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego, do wysokości ustawowego limitu. Przy czym wydatek taki musi być udokumentowany fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej.

23. Mam rachunek za kapitalny remont dachu (7% VAT); czy mogę to odliczyć od podatku, w jakiej wysokości?

Tak. Zgodnie z punktem 4 załącznika nr 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. 1996 r. nr 156 poz. 788), odliczeniu podlegają wydatki na remont lub modernizację elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części, dotyczące konstrukcji i pokrycia dachu. Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19% poniesionych przez podatnika wydatków w granicach obowiązującego limitu, który wynosi 5670 złotych.

24. Czy mogę odliczyć remont dachu budynku gospodarczego?

Nie. Odliczeniu podlega 19% wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego. Budynek gospodarczy nie jest ani budynkiem ani lokalem mieszkalnym, zatem wydatki na remont dachu budynku gospodarczego nie podlegają odliczeniu od podatku.

25. Mam kuchnię 3m x1,6m, firma zabudowała mi kuchnię w kształcie litery L. Zabudowane są szafki stojące i wiszące tak, że gdybym chciała zdjąć jakąś szafkę lub wysunąć, musiałabym rozmontować całą zabudowę. Pytanie: czy na wzór szafy wnękowej, którą mogę odpisać od podatku, bo jest zamontowana na stale, mogę odliczyć meble kuchenne, bo są montowane na stale?

Nie. Zgodnie z punktem 1 ust. 7 załącznika nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, odliczeniu podlegają wydatki związane z remontem, modernizacją lub wykonaniem nowych elementów w lokalu mieszkalnym: np. trwale umiejscowionych szaf wnękowych, pawlaczy. Meble kuchenne w omawianym przypadku są jedynie wyposażeniem lokalu, stąd wydatki na ich zakup i montaż nie uprawniają do skorzystania z omawianej ulgi.

26. Czy roletki wewnętrzne na stałe przytwierdzone do okien można odliczyć od podatku?

Tak, można. Jeśli rolety są przymocowane do okien w sposób trwały, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, to należy je uznać za wydatek przeznaczony na modernizację lokalu mieszkalnego.

27. Trwale zabudowany piec kuchenny (płyta elektryczna) czy podlega odliczeniu?

Tak. Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19 % poniesionych przez podatnika wydatków (do wysokości limitów określonych w przepisach) związanych z remontem, modernizacją, wymianą lub wykonaniem nowych instalacji, obejmujących rozprowadzenie, po budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym, instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych (pkt 8 zał. nr 1., pkt 2 zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy Dz. U. 156, poz. 788).

28. Czy można wsteczny rachunek (nie ujęty dwa lata temu w picie) odliczyć sobie w tym roku?

Nie ma możliwości dokonania odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy. Można jednak złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania za ten rok, w którym poniesiono wydatek (art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm).

29. Czy zakup kostki brukowej, która ma być położona przy wejściu do posesji można odliczyć?

Nie. Zakup i ułożenie kostki brukowej przy wejściu do posesji nie dotyczy remontu i modernizacji budynku mieszkalnego. Szczegółowy wykaz wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi remontowej, określony we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. 156, poz. 788), nie obejmuje zakupu i montażu kostki brukowej.

30. Czy można odliczyć wydatek za zakup przyłącza kanalizacyjnego i deski sedesowej?

Odliczeniu od podatku podlega 19 % wydatków, w granicach limitów określonych ustawą, przeznaczonych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z pkt. 1 ppkt 2 zał. nr 1, ww. rozporządzenia. Natomiast zakup deski sedesowej stanowiącej ruchomą część wyposażenia dotyczącego instalacji sanitarnych, nie stanowi wydatku podlegającego odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej.

31. Osiem lat temu remontowałem łazienkę i wymieniałem okna, nic nie odliczałem, czy mogę zrobić to teraz?

Nie. W sytuacji gdy podatnik poniósł wydatek na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, uprawniający do skorzystania z ulgi, lecz w złożonym zeznaniu nie dokonał odliczenia od podatku, może złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania za ten rok, w którym poniesiono wydatek (art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm).

Jednakże, zgodnie z art. 79 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w Pana przypadku wygasło po upływie 5 lat od dnia złożenia zeznania (deklaracji).

32. Wymieniałam okna, spłacam należność w ratach, czy mogę w tym roku odliczyć całość, czy tylko kwotę wpłaconych rat( do tej pory zapłaciłam 3 raty)?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt. 1 (remont i modernizacja) ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowodu odprawy celnej.

Nie ma przy tym znaczenia, że zapłata za fakturę została objęta systemem ratalnym i część należności wynikającej z faktury zapłacono w tym roku, a pozostałą w przyszłym. Stąd może Pani odliczyć od podatku całość poniesionych wydatków – w granicach przysługującego limitu.

33. Mamy wspólnotę mieszkaniową, od 2002 roku płacę na fundusz remontowy. Do tej pory nie odliczałam tych wpłat, bo były zbyt małe w tym roku przekroczyłam ustalony minimalny limit, czy mogę odliczyć całość wpłat od 2002 roku?

Nie. Ulga z tytułu wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy przewidziana jest na okres 3- letni. Obecny okres 3 letni rozpoczął się w 2003 roku i obejmuje lata 2003-2005. Odliczenie od podatku z tytułu przedmiotowej ulgi może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych od początku okresu trzyletniego wynosi co najmniej 567,00 zł. Przekroczenie tej kwoty uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi remontowej jednakże odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w roku podatkowym, za który obliczony został podatek, a nie od początku okresu trzyletniego. Zatem jeżeli wskazany limit zostanie uzyskany w 2005 r., to od podatku za 2005 r. można odliczyć 19% wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2005 roku.

Wydatki poniesione przez Panią w 2002 roku nie dotyczą 3 letniego okresu 2003-2005, stąd nie są objęte ulgą.

34. Jestem rolnikiem, kupiłem działkę 1–hektarową, w tym 64 ary liczy działka budowlana, jak mam to odliczyć?

Zakup ten nie podlega odliczeniu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu aktualnie obowiązującym, począwszy od 1 stycznia 2002 r. nie przewiduje ulgi podatkowej z tytułu zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego (działki budowlanej). Poniesione na powyższe cele wydatki podlegały odliczeniu od podatku jeżeli zostały poniesione przed dniem 1 stycznia 2002 r.


35. Robiłem w zeszłym roku remont budynku, odliczyłem jedynie część (bo na tyle miałem pokrycie w dochodach), czy mogę resztę odliczyć w tym roku? Czy jak zrobię korektę to mi wypłacą?

Podatnik, który w roku 2004 dokonywał odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont budynku, a odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za ten rok, ma prawo do ich odliczenia w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia. Zatem składając zeznanie podatkowe za 2005 rok dokona Pan odliczenia tej części ulgi, która nie została odliczona w zeznaniu za 2004 r.

36. Kupiłem w zeszłym roku zlewozmywak, nie odliczyłem go. Czy mogę zrobić to teraz?

Tak. W opisanej sytuacji może Pan złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym, wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania za ten rok, w którym poniesiono wyżej wymieniony wydatek (art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

37. Piszecie, że roletki na stałe przytwierdzone do okien można odliczyć. Ja zrobiłam to w zeszłym roku i musiałam z odsetkami zwracać pieniądze.

W opisanej sytuacji, może Pani złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym, wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania za ten rok, w którym poniesiono ww. wydatek (art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

38. Chcę sobie zamontować podwójne drzwi wejściowe, czy mogę odliczyć dwie pary?

Tak. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych, mieści się w katalogu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. Odliczenia można dokonać do wysokości limitu z tego tytułu tj. do kwoty 5.670 zł, w przypadku budynku mieszkalnego lub 4725 zł., gdy wydatek dotyczy lokalu mieszkalnego.

39. Czy mogę odliczyć piecyk łazienkowy?

Tak. Wydatek poniesiony na ten cel podlega odliczeniu od podatku, po spełnieniu pozostałych warunków z art. 27 a ustawy i w ramach określonego limitu.

40. Wymieniałem piec centralnego ogrzewania, kominiarz wystawił mi specjalną ekspertyzę na kwotę 120 zł, czy mogę ten rachunek odliczyć?

Tak. Wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu należy do wydatków podlegających przedmiotowemu odliczeniu. Jednak aby uzyskać prawo do skorzystania z ulgi, suma wydatków musi wynieść co najmniej 567 zł, a wydatek musi być poniesiony w tym roku.

41. Mam dom, który do tej pory ogrzewałam gazem, teraz zmieniamy to na kominek. Czy kominek można odliczyć?

Tak. Jeżeli podatnik remontuje lub modernizuje instalacje grzewczą i poniósł wydatki na budowę kominka, może skorzystać z odliczenia od podatku 19% poniesionych wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. nr 156, poz. 788).

42. Czy osoby, które kupiły w tym roku mieszkanie i przeprowadziły kompleksowy remont, a wcześniej nie korzystały z ulgi mogą wszystko (w pełnym zakresie) odliczyć? Czy meble kuchenne na wymiar z pełnym wyposażeniem jak zlew, czy kuchenka podlegają odliczeniu?

Odliczeniu w ramach ulgi remontowej podlega 19% poniesionych w danym roku wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego. Odliczenia można dokonać do wysokości limitu tj. do kwoty 4725 zł, a suma wydatków musi wynieść co najmniej 567 zł. Meble kuchenne na wymiar nie podlegają powyższemu odliczeniu, natomiast zlew i kuchenka – jako trwale umiejscowione elementy wyposażenia instalacji, podlegają odliczeniu. Szczegółowy wykaz rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

43. Czy mała wspólnota mieszkaniowa może rozliczyć na swoich członków (w tym jednostkę państwową – urząd) remont sieci kanalizacyjno – ściekowej wykonanej na zewnątrz budynku? Jak i czy może odliczyć też malowanie klatki schodowej, remont domofonu i zakup materiału na wymianę dachu?

Pytanie o sposób rozliczania przez małą wspólnotę mieszkaniową prac remontowych nie dotyczy swym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Natomiast odliczeniu w ramach ulgi remontowej przez lokatorów – członków wspólnoty – z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy podlegają wpłaty faktycznie dokonane w danym roku podatkowym, udokumentowane dowodem ich poniesienia (nie musi to być faktura VAT). Aby móc z tego odliczenia skorzystać, trzeba ponieść minimalny wydatek w wysokości 567 zł.


44. Mieszkam na ostatnim piętrze, chciałabym zadaszyć balkon, czy mogę odliczyć koszty zadaszenia (np. blacha, kątowniki)?

Nie. Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, określający wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego nie wymienia markizy balkonowej wprost, ani też w sposób pośredni, co oznacza że wydatek poniesiony na jej zakup i montaż nie stanowi wydatku na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, podlegającego odliczeniu od podatku dochodowego na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

45. Urząd Skarbowy nie uznał mi odpisu w ub. roku, bo miałem według niego za niski dochód. Ale przecież miałem oszczędności z lat poprzednich.

Podatnik, który w roku 2004 dokonywał odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont budynku lub mieszkania, a odliczenie nie znalazło pokrycia w podatku za ten rok, ma prawo do ich odliczenia w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia (do wysokości ustawowego limitu tj. 5670 zł). Zatem składając zeznanie podatkowe za 2005 rok dokona Pan odliczenia tej części, która nie została odliczona w zeznaniu za 2004 r. Zasady te wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

46. Do tej pory nie remontowałam, remont rozpoczęłam dopiero w tym roku. Czy będę mogła skorzystać z ulgi?

Tak. Może Pani skorzystać z odliczeń w ramach ulgi remontowej, na zasadach określonych w art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.).
Aby skorzystać z omawianej ulgi należy:
- ponieść wydatki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788),
- suma tych wydatków musi wynieść co najmniej 567 złotych,
- posiadać tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego.

47. Czy płytki elewacyjne można odpisać od podatku?

Tak. Wydatki poniesione na remont lub modernizację elewacji budynku, obejmujące: tynki i okładziny zewnętrzne mieszczą się w katalogu wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy. (ust. 5 pkt 1, zał. nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788)).


48. Czy płyty grzejnikowe elektryczne (zamontowane na stałe) można odliczyć?

Tak. Płyty grzejnikowe zaliczają się do wydatków przeznaczonych na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujących rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji grzewczych.

49. Czy grzejnik elektryczny (drabinka) można odliczyć od podatku?

Tak. Można odliczyć od podatku dochodowego wydatki związane z remontem, modernizacją lub wykonaniem nowych elementów w lokalu mieszkalnych, np. grzejników.

50. W latach poprzednich korzystałem z ulgi remontowej. W tym roku nie nazbieram minimalnej kwoty potrzebnej do odliczeń (nie pamiętam, ale chyba ok. 500 złotych wydatków), to czy mogę mimo to starać się o ulgę remontową?

Przekroczenie wymaganej kwoty wydatków uprawniającej do skorzystania z ulgi remontowej tj. 567 zł dotyczy okresu 2003 – 2005 r. Stąd jeżeli w tych latach łącznie przekroczył Pan wskazany limit, to fakt ten uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej w 2005 r., ale tylko od wydatków poniesionych w 2005 r.

51. Czy od podatku można odliczyć zakupioną kuchnię (elektryczny piekarnik, płyta górna na gaz) do zabudowy oraz pochłaniacz/okap do tejże zabudowy?

Tak. Do wydatków, o które zmniejsza się podatek dochodowy należą m.in. wydatki poniesione na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących: instalacji elektrycznych, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, a także na remont i wymianę urządzeń gazowych (ust. 2 pkt 2, 3, zał. nr 2, ust. 2 pkt 1, zał. nr 3 Rozporządzenia).


52. Czy można odliczyć wykładzinę dywanową położoną bezpośrednio na betonową wylewkę?

Tak. Wydatek poniesiony na zakup wykładziny dywanowej, która jest trwale przymocowana do podłoża, podlega odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego jako wydatek obejmujący remont i modernizację podłóg i posadzek (ust. 1, pkt. 2 zał. nr 2 Rozporządzenia).

53. W zeszłym roku żona odliczyła 2900 złotych, w tym roku mamy kolejne odliczenia. Do jakiej kwoty możemy odliczać?

Odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej podlega 19 % wydatków poniesionych w danym roku podatkowym, do wysokości określonych wyżej wymienioną ustawą limitów w kwocie:
1) maksymalnie do 5.670 zł. – w przypadku wydatków dotyczących remontu budynku mieszkalnego lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy, co odpowiada wydatkom w wysokości 29.842 zł.,
2) maksymalnie do 4.725 zł. – w przypadku wydatków dotyczących lokalu mieszkalnego, co odpowiada wydatkom w wysokości 24.868 zł.,
3) przy zbiegu uprawnień wymienionych w punkcie 1 i 2, maksymalnie do 5.670 zł.
Wymienione limity odliczeń mogą ulec zwiększeniu, jeżeli wydatki objęły remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych.

54. Czy można odliczyć baterie i zlewozmywak?

Tak. Baterie oraz zlewozmywak zaliczają się do wydatków przeznaczonych na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujących rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych (ust. 2 pkt 5, zał. nr 2 Rozporządzenia).

55. W zeszłym roku kupiłam okna, lecz ich nie rozliczyłam. Czy mogę to zrobić w tym roku?

Odliczeniu od podatku podlegają tylko te wydatki, które poniesione zostały w danym roku. Można natomiast złożyć we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, urzędzie skarbowym wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania za ten rok, w którym wydatek został poniesiony, lecz nie odliczony (art. 75 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)).

56. Jak udokumentować wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej? Czy administracja ma wystawić fakturę?

Dokumentem stwierdzającym poniesienie wydatków na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej jest dowód wpłaty, za który uznać należy przelew bankowy, przekaz pocztowy lub potwierdzenie wpłaty w kasie wspólnoty. Ponadto, podatnik powinien posiadać dokument, na którym została wyszczególniona kwota wpłaty na fundusz remontowy (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.).

57. Czy można odliczyć filtr do wody - zamontowany na stałe (koszt 750 zł)?

Tak. Zakup powyższego urządzenia mieści się w katalogu wydatków, o które zmniejsza się podatek dochodowy, a należą do nich m.in. wydatki poniesione na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych (ust. 2 pkt 1 zał. nr 2 Rozporządzenia).

58. Jeżeli w tym roku poniosłam nakłady w mieszkaniu, z którego się wyprowadziłam, to czy podlegają one odliczeniu?

Tak, jeżeli w dacie ponoszenia wydatków posiadała Pani tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Za taki tytuł uważa się m.in.: akt własności, umowę użyczenia, przydział lokalu, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego

59. Do tej pory rachunki były wystawiane na ojca, w sierpniu ojciec zmarł. Jak mam teraz to wszystko rozliczyć?

O możliwości rozliczenia w powyższej sytuacji, możemy mówić tylko w przypadku spadkobierców zmarłego. Zgodnie z art. 104 Ordynacji podatkowej, jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty.

Od otrzymania powyższej informacji, dla spadkobiercy biegnie 30-dniowy termin do zawiadomienia organu podatkowego o dokonanych przez spadkodawcę wydatkach, uprawniających do ulg i odliczeń. Wszystkie informacje spadkobiercy o poniesionych przez spadkodawcę wydatkach, stanowią dla organu podatkowego podstawę wydania adresowanej do spadkobiercy decyzji określającej wysokość zobowiązania spadkodawcy (lub stwierdzenia nadpłaty) w podatku dochodowym od osób fizycznych.

60. Czy można odliczyć klimatyzację?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, wydatki poniesione na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu lub budynku mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po budynku instalacji oraz montażu trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych podlegają odliczeniu od podatku w ramach limitów określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.).

61. Czy oprócz kuchenki można odliczyć okap, lodówkę i zmywarkę zabudowane na stałe?

Odliczeniu podlegają wydatki przeznaczone na remont i modernizację lokalu lub budynku mieszkalnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem trwale umiejscowiony okap, stanowiący część instalacji wentylacyjnej, można odliczyć od podatku Natomiast wydatki na nabycie lodówki i zmywarki nie stanowią wydatków na remont i modernizację, stąd nie podlegają odliczeniu.

62. Wykupuję teraz mieszkanie zakładowe na preferencyjnych warunkach. Czy mogę odpisać sobie koszt wykupu, koszty notarialne, wyceny nieruchomości i geodety?

Nie. Powyższe wydatki nie podlegają odliczeniu ani od podatku w ramach ulgi remontowej, ani od dochodu w ramach ulgi odsetkowej, gdyż nie spełniają ustawowych warunków do odliczenia.


63. Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkanie spółdzielcze jest zapisane na córkę, która studiuje, a więc nie ma dochodów, natomiast wydatki na remont tego mieszkania ponosiłam ja?

Wydatki poniesione na remont mieszkania, może odliczyć od podatku dochodowego podatnik, który posiada tytuł prawny (akt własności, umowę użyczenia, przydział lokalu, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego) do zajmowanego mieszkania. Jeśli wydatki na remont i modernizację mieszkania poniosła osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, wówczas prawo do skorzystania z ulgi remontowej nie przysługuje.

64. Czy można odliczyć płytki, którymi został wyłożony taras w domu jednorodzinnym?

Tak. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wydatki związane z remontem lub modernizacją elementów konstrukcyjnych budynków lub ich części, np. balkonów (w tym przypadku tarasu) można odliczyć od podatku dochodowego.

65. Docieplałem budynek, czy mogę odliczyć koszty izolacji?

Tak. Wydatki przeznaczone na docieplenie ścian budynku można odliczyć od podatku.

66. Kupiłam umywalkę razem z szafką (komplet), czy mogę odliczyć całość czy tylko umywalkę?

Można odliczyć wydatek związany z zakupem umywalki. Zgodnie z ust. 2 pkt 1, zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 780), umywalka zalicza się do wydatków przeznaczonych na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujących rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji sanitarnych. Pamiętać należy, że remont, czy modernizacja ma dotyczyć mieszkania lub domu, nie jego wyposażenia. Zatem wydatek przeznaczony na zakup szafki, która stanowi część wyposażenia, nie będzie podlegał odliczeniu.

67. Czy mogę odliczyć kuchenkę elektryczną wraz z piekarnikiem?

Tak, można. Wydatki przeznaczone na remont, modernizację, wymianę lub wykonanie nowych instalacji, obejmujące rozprowadzenie instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji elektrycznych, można odliczyć od podatku dochodowego.

68. Ponieważ jest to ostatni rok ulgi remontowej zrobiliśmy większy remont domu (wymiana okien, podłogi) i po odliczeniu wynika, że nasza ulga remontowa przekracza zapłacony podatek i dlatego mam pytanie: Czy kwotę przekraczającą podatek mogę odliczyć od podatku za 2006 r.?

Tak. Podatnik, który dokona odliczeń od podatku z tytułu poniesienia wydatków na remont budynku za rok 2005 - w ramach określonych ustawą limitów - a odliczenie nie znajdzie pokrycia w podatku za ten rok, ma prawo do ich odliczenia w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia.

69. Żona przepracowała tylko 2 miesiące w 2005 roku (od listopada ma umowę), ja prowadzę działalność rolniczą. Czy żona może sobie odliczyć od podatku wydatki poniesione na remont? W jakiej kwocie?

Jeśli żona poniosła wydatki przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, posiada wystawione na nią faktury VAT dokumentujące poniesienie tych wydatków, suma poniesionych wydatków w latach 2003-2005 wyniosła co najmniej 567,00 złotych, to będzie mogła odliczyć od podatku 19% kwoty poniesionych wydatków 2005 r., do wysokości limitów określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.):
1) w przypadku wydatków dotyczących budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy - nie więcej niż 5670 zł, co odpowiada wydatkom w wysokości 29.842 zł.,
2) w przypadku wydatków dotyczących lokalu mieszkalnego - nie więcej niż 4725 zł, co odpowiada wydatkom w wysokości 24.868 zł.,
3) w przypadku zbiegu uprawnień z pkt 1 i 2, łączna ich kwota nie może przekroczyć kwoty 5670 zł.
Powyższe limity ulegają podwyższeniu, jeśli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, poniósł wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczeń. W takim przypadku wysokość limitu podwyższa się o 945 zł., zgodnie z art. 27a ust. 2 ww. ustawy, odpowiada to wydatkom w wysokości
4 973 zł. Jeśli odliczenie nie znajdzie pokrycia w podatku za 2005 r., to podatniczka zachowa prawo do odliczania od podatku tych wydatków w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia.

70. Czy można odliczyć ramki antyinsektowe do okien (montowane na stałe)?

Tak, można. Jeśli ramki antyinsektowe są przymocowane do okien w sposób trwały, wydatek poniesiony na ich zakup można odliczyć w ramach ulgi remontowej, w granicach obowiązujących limitów.

71. Czy rachunek wystawiony przez kominiarza, który nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, za wykonanie opinii do instalacji gazowej może zostać odliczony od podatku w ramach ulgi remontowej?

Zgodnie z art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm.) wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na cele remontowe i modernizacyjne ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty. W związku z powyższym wydatek wynikający z rachunku niebędącego fakturą wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie może być odliczony w ramach ulgi remontowej.