1.    Czy opodatkowanie w Polsce dochodów uzyskanych w Holandii dotyczy osób z paszportem polskim czy niemieckim?

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Holandii dotyczy zarówno tych osób, które posiadają paszport polski, jak i niemiecki. Należy wyjaśnić, że  zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nakłada  na osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek opodatkowania w całości dochodów  niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów.

Kluczowym zagadnieniem jest pojęcie zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej- zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego - jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Z kolei miejsce czasowego pobytu, to miejsce,w którym dana osoba przebywa w określonym czasie,

w żaden sposób nie limitowanym, nie mając jednak zamiaru przebywania tam na stałe. Konieczne dlatego jest badanie każdego przypadku w celu określenia charakteru pobytu. Stąd należy uznać, że pobyt za granicą ma charakter czasowy, jeżeli dana osoba przebywa za granicą w przejściowych celach i po ich zrealizowaniu zamierza wrócić do kraju.

 

Należy podkreślić, że obowiązek podatkowy jest ustalany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest RP. Polska podpisała umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania z 76 państwami.

 

 

2.    Czy można wymeldować się z miejsca pobytu na terytorium Polski, aby nie płacić podatku
w Polsce?

 

Wymeldowanie się wcale nie wpłynie na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Należy podkreślić, że miejsce zamieszkania nie może być utożsamiane z miejscem zameldowania. Są to dwa odrębne pojęcia.

Istotne znaczenie w opodatkowaniu dochodów osiąganych poza granicami RP ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 25 Kodeksu cywilnego.

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego  powinny być rozliczane w urzędach skarbowych województwa opolskiego właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

 

3.    Co z osobami, które mają dwa miejsca zamieszkania?

 

 W sytuacji, gdy podatnik posiada miejsce zamieszkania w obu państwach, konieczne jest rozstrzygnięcie, w którym państwie wystąpi nieograniczony obowiązek podatkowy. Polega to na tym, że przyjmuje się wówczas, iż podatnik jest osobą zamieszkującą w tym państwie, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i ekonomiczne, czyli centrum życiowych interesów. Jednakże, gdy nie można ustalić tych powiązań lub też, gdy podatnik nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z tych państw należy uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym zwykle przebywa. Jeżeli jednak, podatnik zazwyczaj przebywa w obu państwach uznaje sie go za osobę mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, którego jest obywatelem. Często mamy do czynienia z sytuacją, że podatnik ma obywatelstwo obu państw. Wtedy  określenie, gdzie podatnik ma nieograniczony obowiązek podatkowy powinno nastąpić
w drodze porozumienia ministrów finansów obu państw.

 

 

4.    Jak powinny rozliczać się osoby, które pracują w Holandii cały rok i nie osiągają w Polsce innych dochodów, a jak osoby, które pracują w Holandii tylko przez część roku i osiągają dochody zarówno w Holandii i w Polsce?

 

Kluczowe znaczenie, jak już wyżej zostało to wyjaśnione, ma miejsce zamieszkania podatnika. Jeżeli podatnik pracuje cały rok w Holandii, ale ma miejsce zamieszkania w Polsce podlega, co do zasady, opodatkowaniu w Polsce. Oznacza to, że dochód osiągnięty za granicą nie podlega zwolnieniu od opodatkowania w Polsce niezależnie od tego, czy podatnik osiągnął tu dochody, czy też nie. Jednakże należy podkreślić, że w przypadku wynagrodzeń otrzymywanych z zagranicy decydujące znaczenia mają postanowienia dwustronnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do podatków za rok podatkowy 2004 oraz do następnych lat podatkowych ma zastosowanie konwencja podpisana między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która weszła w życie 18 marca 2003 r.  (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2110 i 2121).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej konwencji wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej w Holandii przez osoby zamieszkałe w Polsce podlegają opodatkowaniu w Holandii. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania omawianych dochodów, art. 23 ust. 5 konwencji stanowi, że podatek zapłacony w Holandii, podatnik będzie mógł odliczyć od podatku obliczonego według zasad obowiązujących w Polsce. W przypadku, gdy podatnik poza dochodami z zagranicy osiąga również inne dochody w Polsce, odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku, która odpowiada części dochodu opodatkowanego w Holandii.

 

5.     W jakiej wysokości należy zapłacić podatek w Polsce?

 

Nie ma możliwości określenia generalnie kwoty ani też skali podatku do zapłaty dla wszystkich podatników. Każdy podatnik stanowi odrębny przypadek, na wysokość opodatkowania ma wpływ  ma wysokość wynagrodzenia oraz fakt czy pracował również w kraju itp.

6.      Co zrobić, jeśli w Holandii płacę podatek wyższy niż 19%?
Jeżeli już ktoś zapłacił wyższy podatek w Holandii niż w Polsce, to jak ma postąpić?

 Wysokość stawki podatkowej wg której płacony jest podatek w Holandii nie ma znaczenia dla obowiązku rozliczania dochodów w kraju

7.      Czy jest limit wysokości podatku, jaki można zapłacić w Holandii?

 

Wysokość podatku płaconego w Holandii jest uregulowana w przepisach  tamt. kraju i - podobnie jak w Polsce – zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów. Odpowiedzi na zadane pytanie należy poszukiwać w odpowiednich przepisach holenderskich.

 

8.      Syn od roku pracuje w Wielkiej Brytanii. Jest zameldowany w Polsce. Czy zapłaci podatek od zarobionych tam pieniędzy w Polsce ?

 

Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma miejsce zamieszkania podatnika, a nie miejsce zameldowania. Jeśli osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, to podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ( art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), co oznacza, że objęte opodatkowaniem są wszystkie osiągnięte przez podatnika dochody w kraju i za granicą. W tym wypadku dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii musi zostać wykazany  w Polsce do opodatkowania, przy czym bez znajomości stanu faktycznego nie można udzielić odpowiedzi czy podatek w Polsce wystąpi.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania wskazanych dochodów obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia (art. 23 umowy między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii... z 1976r. o unikaniu podwójnego opodatkowania – Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 20).

 

9.      Cały rok pracuję w Holandii. Przyjeżdżam do kraju tylko na dwa tygodnie ( na święta) . Mam podwójne obywatelstwo. W Polsce nie jestem ubezpieczony. Czy zapłacę ?

 

Dla rozliczenia podatku z dochodów osiągniętych w Holandii nie ma  znaczenia fakt posiadanego podwójnego obywatelstwa, ani też kwestia ubezpieczenia. Liczy się bowiem miejsce zamieszkania podatnika.(vide: odpowiedź nr 3).

 

10.  Z jakimi dokumentami należy przyjść do urzędu skarbowego ?

a)      w przypadku zaliczek

b)      w przypadku rozliczenia rocznego ( niektórzy dostaną dokumenty dopiero w lipcu )

 

Przy składaniu deklaracji PIT-53, a później zeznania rocznego PIT-36 podatnik nie musi przedkładać urzędowi skarbowemu żadnych dowodów źródłowych. Dopiero na wezwanie organu podatkowego takie dokumenty winny zostać okazane.

Wypełniając czy to PIT-53, czy też zeznanie roczne należy się posłużyć posiadanymi dowodami ( np. tygodniowe, miesięczne „paski” wypłat otrzymywane od pracodawcy ), przy czym wielkości istotne to kwota brutto wynagrodzenia (bruto  loon) oraz podatek loonheffing).

W przypadku nieotrzymania do dnia 30.04. od pracodawcy holenderskiego stosownych dowodów dotyczących ostatecznego rozliczenia, zeznanie należy wypełnić na podstawie sumy kwot wynikających z dowodów okresowych, natomiast po otrzymaniu, np. w miesiącu lipcu, ostatecznego rozliczenia za rok podatkowy należy porównać te dane z wykazanymi w zeznaniu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy niezwłocznie dokonać korekty zeznania.
 

11.  Zarobiłem w Holandii więcej niż 1260 euro. Pobieram zasiłek pomostowy. Jak się rozliczyć ?

 

Należy złożyć zeznanie roczne PIT-36. W zeznaniu tym, oprócz przychodów z tytułu zasiłku pomostowego, należy wykazać kwotę przychodu uzyskanego w Holandii,
w wierszu nr 1 zeznania wpisuje się ( przeliczoną na złotówki wg kursu z dnia otrzymania wypłaty ) kwotę nadwyżki ponad 1260 euro ( poz. 39 ), koszty uzyskania przychodu przysługujące odpowiednio do ilości przepracowanych miesięcy ( poz. 40 ), dochód
( poz. 41 ). Podatek zapłacony  za granicą należy wykazać w części H poz. 167/168. Szczegółowe zasady rozliczania przychodów uzyskanych za granicą zawiera broszura informacyjna, dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów WWW.mf.gov.pl do zeznania PIT-36, str. 14-15.

 

12.  Czy mąż pracujący w Holandii może rozliczyć się wspólnie z żoną ?

 

Tak, o ile zostały spełnione warunki szczegółowo opisane w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji podatek określa się od sumy dochodów żony i męża ( w tym uzyskanych w Holandii).

 

13.  Czy od dochodów uzyskanych w Holandii przysługują ulgi ? ( np. remontowa )

 

Osobie, która uzyskała dochody w Holandii, a rozlicza się z podatku w Polsce, przysługują odliczenia od dochodu i podatku na zasadach określonych w przepisach art. 26 i art. 27a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym odliczenia z tytułu modernizacji i remontu budynku lub lokalu mieszkalnego, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

 

14.  Czy do dochodu uzyskanego w Holandii wliczone są również pieniądze za urlop ( tzw. wakacyjne ) ?

 

Świadczenia z tytułu urlopu podlegają w Polsce opodatkowaniu, stąd jeśli osoba takie należności otrzymała, winny zostać wykazane do opodatkowania.

 

15.   Gdy ktoś wyjeżdża bez polskich pośredników, to czy  zapłaci ?

 

Tak. Również w tej sytuacji zobowiązany jest do rozliczenia się z dochodów uzyskanych w Holandii..

 

16.   Pracowałem w Holandii , ale w firmie niemieckiej , czy tez trzeba się rozliczyć ?

 

Kwestia ta wymaga ustalenia konkretnego stanu faktycznego i w tym przedmiocie należy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego.

 

17.   Co zrobić, gdy ktoś podatek zapłacił, a nie powinien ? Jak odzyskać pieniądze ?

 

Jeżeli podatnik uzna, że w złożonym zeznaniu podatkowym wykazał podatek w wysokości wyższej od kwoty należnej i dokonał jego wpłaty, może na podstawie art. 75 §2 Ordynacjo Podatkowej – złożyć wniosek (wraz z uzasadnieniem) o stwierdzenie nadpłaty dałączając korektę zeznania.

 

18.  Czy niepełnoletni uczniowie, którzy zarabiali w czasie wakacji w Holandii zapłacą ?

 

Tak. W ich imieniu rodzice składają zeznanie podatkowe. Kwestie te również wyjaśniono w wyżej wymienionej broszurze informacyjnej do zeznania PIT-36, str. 15.

 

19.  Część pieniędzy zarobionych w Holandii pobiera pośrednik. Nie są uwzględnione na rozliczeniach . Co należy zrobić? Skąd wziąć dokumenty ? Jakie ?

 

Należy zażądać od pracodawcy lub od pośrednika dokumentów dotyczących osiągniętych za granicą przychodów i potrąconego podatku. Prowizja dla pośrednika nie pomniejsza kwoty przychodów do opodatkowania.

 

20.  Czy Holender pracujący w Polsce zapłaci u nas podatek ?

 

Jeżeli osoba ( Holender ) pracuje w Polsce, przy czym nie ma tu miejsca zamieszkania podlega – stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzn. obowiązek taki istnieje lecz tylko w odniesieniu do dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP na  podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na  miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Dochody Holendra z pracy na terytorium RP podlegają opodatkowaniu w Polsce, z uwzględnieniem przepisów wskazanej ustawy oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

21.  Jak , gdzie i na jakiej podstawie należy płacić zaliczki ?

 

Podatnicy czasowo przebywający w Holandii składają deklaracje PIT-53 i uiszczają ewentualna zaliczkę na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócili do kraju (art. 44 ust. 7 ustawy).

Rozliczenia za grudzień dokonuje się w terminie złożenia zeznania podatkowego, bez składania deklaracji. Kwestie te zostały szczegółowo przedstawione już wcześniej na łamach NTO, a ponadto wraz z konkretnym przykładem zamieszczone są na stronie internetowej Izby Skarbowej www.izba-skarbowa.opole.pl 

 

22.  Jakie kary grożą tym, którzy podatku nie zapłacą ?

 

Osoby, które nie zapłacą podatku podlegają karom z kodeksu karnego skarbowego.
W zależności od kwoty uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku czyn taki kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe (kwota uszczuplenia do 3.800 zł) lub przestępstwo skarbowe (kwota uszczuplenia powyżej 3.800 zł).

W przypadku wykroczenia skarbowego karę grzywny wymierza naczelnik urzędu skarbowego w drodze mandatu karnego w wysokości od 76 zł do 1520 zł. Natomiast, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe karę wymierza sąd powszechny.

 

 

23. Prowadzę gospodarstwo rolne (1 ha). W ubiegłym roku zarobiłem w Holandii 10 tys. euro. Jak się rozliczyć?

 

Po powrocie do  kraju miał Pan obowiązek – zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – rozliczyć się z Urzędem skarbowym a w sytuacji wystąpienia dochodu podlegającego opodatkowaniu uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego, do 2 maja 2005 r. jest Pan zobowiązany do dokonania rozliczenia rocznego od całości dochodów uzyskanych zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Przykłady rozliczenia zamieszczono na stronie internetowej Izby Skarbowej (www.izba-skarbowa.opole.pl).

 

 

24. Czy od dochodów uzyskanych w Holandii mogę odliczyć pieniądze przeznaczone na studia dzieci, koszt zakupu biletów oraz książek?

 

Nie, w 2004 r. nie obowiązują przepisy dotyczące ulg związanych m.in. z kształceniem w szkołach wyższych, dojazdem dzieci do szkół oraz  zakupem pomocy naukowych.

  

25. Czy od dochodów uzyskanych w Holandii mogę odliczyć koszty dojazdu do pracy za granicą oraz koszty mieszkania w Holandii?

 

Kosztów dojazdu z Polski do Holandii jak również kosztów zamieszkania nie można odliczyć od dochodów uzyskanych w Holandii. Można – stosownie do art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł miesięcznie, tak jak w przypadku osoby, która otrzymuje wynagrodzenie w Polsce.

 

26. Czy jeśli od 2005 roku wymelduję się z Polski i zamelduję na stałe w Holandii, to będę musiał płacić nadal podatek w Polsce?

 

Wymeldowanie się nie wpływa na zwolnienie z obowiązku podatkowego. Istotne jest miejsce zamieszkania, które nie może być utożsamiane z miejscem zameldowania. Są to dwa odrębne pojęcia. Miejsce zameldowania jest tam, gdzie jest się wpisanym do ewidencji, miejsce zamieszkania jest pojęciem określonym w art. 25 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Jeżeli zatem miejscem zamieszkania będzie Polska, należy rozliczyć się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania.

 

27. Jak z dochodów uzyskanych w Holandii ma się rozliczyć emeryt?

 

 W tej kwestii konieczne jest właściwe ustalenie konkretnego stanu faktycznego tj. czy emeryt uzyskuje w Holandii tylko dochody z pracy, czy też z emerytury. Jeżeli emeryt osiąga dochód z emerytury w kraju a w Holandii dochód ze stosunku pracy winien złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania roczne zeznanie podatkowe (PIT-36), w którym należy wykazać łączne dochody osiągnięte w kraju i zagranicą.

Bliższe informacje na temat rozliczeń dochodów uzyskanych za granicą znajdują się na str. 14 i 15 broszury informacyjnej do zeznania PIT-36 (dostępna w Urzędach Skarbowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl).

 

28. Czy podatek od dochodów uzyskanych w Holandii zapłaci również pracownik polskiej firmy, który za granicą pracuje na zasadzie delegacji?

 

W tej kwestii konieczne jest prawidłowe ustalenie stanu faktycznego, czy pracownik przebywa w Holandii w podróży służbowej, czy jest to czasowe oddelegowanie do pracy za granicą, czy firma ma tam zakład… W tych kwestiach należy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego, szczegółowo opisując stan faktyczny sprawy.

 

29. Od 10 lat jestem na rencie. Dwa miesiące pracowałem w Holandii. Czy w takiej sytuacji będę musiał zapłacić podatek?

 

Zależy to między innymi od wysokości dochodów uzyskanych w Holandii oraz od kwoty zapłaconego tam podatku. W sytuacji uzyskania dochodów w wysokości nie przekraczającej w roku 1260 euro, dochód ten będzie podlegał zwolnieniu – stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przeciwnym wypadku należy wyliczyć dochód podlegający opodatkowaniu tj.

1)           - kwotę osiągniętego w Holandii dochodu pomniejszyć o równowartość kwoty 1260 euro (30 diet x 42 euro) oraz o koszty uzyskania przychodu w wysokości 102,25 zł miesięcznie,

2)           - od łącznej sumy dochodów (z Holandii oraz z renty) należy wyliczyć podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 w/w ustawy,

3)           – następnie od podatku należnego odliczyć podatek zapłacony za granicą (art. 27 ust. 9 ustawy) wg tzw. metody odliczenia proporcjonalnego. Odliczenie to jest możliwe do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

Zeznanie o wysokości dochodów za 2004 r. uzyskanych zarówno ze źródeł położonych w Polsce (z renty), jak i poza jej terytorium (w Holandii) należy złożyć do właściwego – według miejsca zamieszkania – urzędu skarbowego, w terminie do 2 maja 2005 r.

  

30. Co ma zrobić osoba, która w Holandii pracuje dłużej niż 183 dni. Tam ma wszystkie interesy życiowe. Czy również musi rozliczyć się w Polsce?

 

Istotne znaczenie ma w tym przypadku miejsce zamieszkania tej osoby. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Jeżeli miejsce zamieszkania określonej osoby jest na terenie Holandii, to w Holandii ta osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, natomiast jeżeli również osiąga dochody w Polsce, to będzie tu podlegać tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tj. będzie płacić w Polsce podatek tylko od dochodów tu osiągniętych.

  

31. Odprowadzam składkę zdrowotna w Polsce, a pracuję w Holandii. Czy te pieniądze mogę odliczyć od podatku?

 

Tak, zgodnie  z art. 27 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek obliczony zgodnie z art. 27 w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Obniżenie to nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a, oraz od którego zaniechano poboru podatku na podstawie Ordynacji podatkowej. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru, a wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

 

32. W 2004 r. zarobiłem w Holandii 20 tys. euro. w jakiej skali podatkowej będzie liczony mój podatek w Polsce?

 

Podatek od łącznych dochodów uzyskanych zarówno w Polsce jak i w Holandii w 2004 r. pobiera się od podstawy  jego obliczenia według skali podatkowej obowiązującej w tym roku podatkowym (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przy czym ustalając podstawę opodatkowania należy przychody w walutach obcych (jeżeli są uzyskane ze stosunku pracy) przeliczyć na złote według kursów z dnia otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez NBP. Jednocześnie stosuje się zasadę określoną w art. 27 ust. 9 w/w ustawy, zgodnie z którą od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą.

 

33. Czy osoba pracująca w Holandii, ale zatrudniona w firmie niemieckiej musi również zapłacić podatek?

 

Ta kwestia wymaga ustalenia konkretnego stanu faktycznego, dlatego w tym przedmiocie należy zwrócić się do właściwego urzędu skarbowego.